VABILO NA OBČNI ZBOR IN DNEVNI RED

 
Sklicujem redni občni zbor atletskega društva MASS Ljubljana, ki bo v torek, 16.04.2019, ob 19.00 uri v sejni sobi AD MASS Ljubljana, Milčinskega ulica 2, Ljubljana.

DNEVNI RED:

1. Uvodni nagovor predsednika društva.

2. Sprejem dnevnega reda.

3. Izvolitev delovnega predsedstva občnega zbora.

4. Izvolitev delovnih teles občnega zbora, verifikacijske komisije, zapisnikarja.

5. Potrditev zapisnika zadnjega občnega zbora.

6. Poročilo o delovanju društva za leto 2018.

7. Prenehanje funkcije dosedanjega predsednika društva

8. Redne volitve predsednika društva

9. Razno.

V Ljubljani, 01.04.2019

Športni pozdrav!

Predsednik AD MASS Ljubljana

Pozivamo vse zainteresirane, da pošljejo kandidaturo za predsednika AD MASS Ljubljana ter dodatne točke dnevnega reda Občnega zbora na albert@admass.si do 15.4.2019 do 24.00.
AD MASS Ljubljana

Albert Šoba